Huacaya Open Female

White
Elite Maximus X SA Peruvian Apollo cross
White
Elite Maximus X SM Legend Rising - WOW!!
Light Brown
Sells with Breeding to 4x JC Ganymede!